Toimintasuunnitelma 2021

Pirkanmaan AVH-yhdistyksen toiminnan tavoitteet vuodelle 2021

Koonti vuoden 2021 toimintasuunnitelmasta

Teksti: Riitta Sjögren


TOIMINNAN KEHITTÄMISEN PAINOPISTEET

1. Nykyisen toiminnan mukauttaminen ja uuden toiminnan luominen digitaalisten ratkaisujen avulla sekä jäsenistön digitaitojen lisääminen

 • Yhdistyksen ryhmiä ja tapahtumia toteutetaan kasvokkain ja etätapahtumina
 • Vapaaehtoiset perehdytetään käyttämään teknisiä apuvälineitä ja verkkosovelluksia mm. verkkotapaamisten järjestämiseksi
 • Jäsenille järjestetään koulutusta tietokoneen, tabletin ja älykännykän käytöstä, jotta he voivat osallistua yhdistyksen ryhmiin ja tapahtumiin etänä

2. Vapaaehtoistoiminnan tukeminen

 • Lisätään vapaaehtoisten työnohjausta ja ideoidaan uusia vapaaehtoistoiminnan muotoja
 • Kehitetään vapaaehtoisten rekrytointia ja perehdyttämistä

3. Uusien yhteistyötapojen kehittäminen

 • Etsitään vakiintuneiden yhteistyökumppaneiden rinnalle uusia kumppaneita ja ideoidaan uusia tapoja toimia.

VAKIINTUNEET TOIMINTAMUODOT


Tiedotus

 • Tiedotusta kehitetään selkokielisemmäksi ja lisätään sähköisten viestimien välityksellä. Paperilla tiedottamista jatketaan jäsenistölle

Ohjaus ja neuvonta

 • Jäsenkyselyn avulla kartoitetaan jäsenistön ohjaus- ja neuvontatarpeita ja tarkennetaan ohjaus- ja neuvontakäytäntöjä

Vertaistukitoiminta

 • Vakiintunut vertaistukiryhmätoiminta jatkuu. Uusia ryhmiä perustetaan tarpeen mukaan
 • Kasvokkain tapahtuvien kokoontumisten rinnalla kehitetään verkkotapaamisia
 • Vertaistapaamisia sairaaloissa toteutetaan sovitusti Tays Hatanpäällä ja Tammenlehväkeskuksessa
 • Vertaistukihenkilöille järjestetään työnohjausta ja lisäkoulutusta tehtävässä jaksamiseen

Harrastus- ja virkistystoiminta

 • Vakiintunut harrastus- ja virkistystoiminta jatkuu tai tilalle suunnitellaan korvaavaa toimintaa
 • Ryhmien sisältöä kehitetään ja ryhmänohjaajien ja hallituksen välistä vuorovaikutusta lisätään.
 • Harrastus- ja virkistystoiminnan järjestämisessä kiinnitetään erityistä huomiota esteettömyyteen ja luonnossa liikkumiseen ja lisätään yhteistyötä alueen oppilaitosten ja kansalaisopistojen kanssa

Yleisöluennot ja -tapahtumat

 • Yhdistys lisää verkostoitumista ja monialaista yhteistyötä yleisöluentojen ja -tapahtumien järjestämiseksi mm. kolmannen sektorin toimijoiden, TAMK:n opiskelijoiden, kuntasektorin, PSHP:n ja alueellisten hoiva- ja kuntoutuspalvelujen tuottajien kanssa.

Aluekerhotoiminta

 • Aluekerhojen kanssa kehitetään verkkopalveluja, esim. Tampereella tapahtuvat jäsenillat ja teemaluennot striimataan aluekerhoihin
 • Aluekerhoille järjestetään vuotuinen neuvottelu- ja koulutuspäivä, tällöin käynnistetään sähköisten palvelujen käyttökoulutus
 • Hallitus tukee aluekerhojen toimintaa mm. vierailemalla ja luennoimalla aluekerhoissa
 • Aluekerhojen aktiiveja kannustetaan osallistumaan Aivoliiton järjestämiin koulutuksiin

25.11.2020 Pirkanmaan AVH-yhdistys ry, Hallitus